Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
FUNDUSZE UNIJNE
Decyzja nakazująca zwrot dotacji a obowiązek zgłoszenia upadłości
W świetle niektórych orzeczeń sądowych decyzja administracyjna nakazująca zwrot dotacji ze środków unijnych wydana w pierwszej instancji i prawidłowo zaskarżona nie jest jeszcze podstawą do ogłoszenia upadłości. Taką podstawę stanowić może dopiero ostateczna decyzja wydana w tej sprawie w drugiej instancji.   Jednym z naturalnych ryzyk ponoszonych przez przedsiębiorców korzystających ze środków unijnych jest ryzyko [...]


POMOC PUBLICZNA
LSW o Specjalnych Strefach Ekonomicznych
Nasi eksperci, Edyta Niemyska oraz Michał Żukowski, podczas śniadania biznesowego dla naszych klientów omówili kluczowe zagadnienia projektu nowej ustawy Ministerstwa Rozwoju. Projekt Ministerstwa o nowym systemie regionalnej  pomocy inwestycyjnej  wejdzie w życie prawdopodobnie w I kwartale 2018 roku. - Ustawa wprowadza nowy system wspierania inwestycji w Polsce.  Zasadniczo znosi on system Specjalnych Stref Ekonomicznych w [...]


POMOC PUBLICZNA
Polska stanie się jedną strefą ekonomiczną – ogłoszono projekt ustawy
20 października 2017 r. został ogłoszony projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, o którym już wspominaliśmy (wpis znajduje się TUTAJ). Ustawa ta ma znieść dotychczasowe ograniczenie terytorialne przy wydawaniu „decyzji o wsparciu nowej inwestycji” uprawniającej do zwolnienia w podatku dochodowym w strefach.   Zgodnie z ogłoszonym tekstem projektu ustawy do najistotniejszych, najbardziej aktualnych rozwiązań [...]


POMOC PUBLICZNA
Polska stanie się jedną strefą ekonomiczną
Na Forum Ekonomicznym w Krynicy wiceminister Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie jednej strefy ekonomicznej na obszarze całego kraju i wydłużenie okresu korzystania z ulg przez inwestorów. Nowe zasady mają wejść w życie już wkrótce – jak zapowiada rząd nawet od 1 stycznia 2018 roku.   Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, założonych na [...]


POMOC PUBLICZNA
Jak zostać Wykonawcą? – czyli przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pzp)
W polskim prawie pojawiły się nowe przesłanki wykluczenia. Zgodnie z nimi zamawiający może zastrzec, że nie przyjmie ofert np. od firm, które mają na koncie nienależyte wykonanie umowy zawartej w przeszłości albo naruszenie praw pracowniczych czy wykroczenia przeciwko środowisku. I to nie wszystkie zmiany.   Zacznijmy od podstaw. Co do zasady wzięcie udziału w procedurze [...]


POMOC PUBLICZNA
Modyfikacja umów. Jak zmieścić się w ramach?
W życie wchodzą, oparte o wytyczne unijne, nowe przepisy dotyczące umow o zamówienie. Oznacza to znaczące zmiany i doprecyzowanie zagadnień, które do tej pory,w dużej mierze, opierały się na kryteriach uznaniowych. W oparciu o wytyczne unijne, ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania dotyczące zmian w umowach o zamówienie. Warto nadmienić, że ta kwestia nie była uregulowana w [...]


POMOC PUBLICZNA
Życie przedsiębiorców strefowych po zmianach
W grudniu 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku weszło w życie szereg zmian w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych (SSE), które częściowo wynikają ze zmiany unijnych reguł udzielania pomocy publicznej (w tym wynikających z tzw. rozporządzenia GBER 2014), zaś częściowo z konieczności dostosowania reguł dotyczących SSE do praktyki inwestycyjnej. Poniżej zostały wskazane tylko niektóre [...]


POMOC PUBLICZNA
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jako pomoc publiczna?
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być poddane przez właściwy organ analizie na gruncie prawa pomocy publicznej celem zbadania czy przedmiotowe wsparcie nie stanowi pomocy publicznej. Chociaż taki obowiązek przewidziany został wprost w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obecnie analiza dokonywana [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Ostrożnie z pomocą publiczną w perspektywie 2014 - 2020
Jednym z najważniejszych programów w perspektywie 2014 – 2020 jest oczywiście Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ 2014 – 2020), obejmujący obszary takie jak energetyka, transport, zarządzanie odpadami czy ochrona środowiska. O środkach z tego programu myślą zarówno podmioty z sektora publicznego, zainteresowane realizacją kluczowych inwestycji o znaczeniu publicznym, jak tak też [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 3
Niezależnie od powyższego, prawo unijne dopuszcza także udzielanie przez Państwo Członkowskie wsparcia na realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Pojęcie to oznacza usługi o znaczeniu publicznym, które bez wsparcia państwa nie byłyby oferowane przez przedsiębiorców lub nie byłyby wykonywane przez nich na pożądanych warunkach. Zakres tych usług zależny jest od przepisów obowiązujących w danym [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 2
Udzielanie pomocy publicznej, co do zasady, jest zakazane przez UE. Jednak pod pewnymi warunkami pomoc publiczna może być dopuszczona przez Komisje Europejską. Udzielona bez jej notyfikacji, wiąże się z koniecznością zwrotu dotowanej sumy, dodatkowo powiększonej o odsetki. Państwa Członkowskie muszą się zatem liczyć z obowiązkiem notyfikacji wsparcia finansowego lub innych form wsparcia na inwestycje w [...]


INFRASTRUKTURA
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia
W kilku kolejnych artykułach będziemy pisać o „blaskach” i „cieniach” regulacji prawnych takich jak zamówienia publiczne, pomoc publiczna, fundusze unijne, szczególne uregulowania dla procesu inwestycyjnego dotyczących tworzenia strategicznej infrastruktury energetycznej  Nawet inicjatywy z powszechnym publicznym wsparciem, zgodne z priorytetami instytucji unijnych i władz centralnych lub lokalnych, mogą spotkać się ze znacznymi utrudnieniami lub opóźnieniami inwestycji [...]