Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
FUNDUSZE UNIJNE
Pomoc publiczna z funduszy UE do 800 tys. EURO
Polska przygotowała przepisy poniższych rozporządzeń, które przewidują udzielanie pomocy z funduszy unijnych na cele związane z COVID -19, w tym, pokrycie bieżących kosztów operacyjnych. Przepisy te zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską  w ramach przepisów o pomocy publicznej i w najbliższych dniach wejdą w życie. Przy czym wartość wsparcia będzie do 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo. [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Komisja Europejska a koronawirus
Do 13.03.2020 r. KE miała przedstawić nowe wytyczne dotyczące złagodzenia zasad pomocy publicznej i reguł budżetowych. W normalnych warunkach taka pomoc publiczna jest niedozwolona, a jej ewentualne stosowanie jest obwarowane surowymi zasadami. KE dopuszcza zatem wsparcie z pieniędzy publicznych by rekompensować szkody, jakie firmy ponoszą z powodu koronawirusa. KE zezwala na taką pomoc powołując się na art.107 2b TFUE tj. w sytuacji nadzwyczajnej (koronawirus). Komisja [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Konflikt interesów na linii produkcyjnej
Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) toczy się obecnie precedensowa sprawa, w której nałożono 100% korekty finansowej w projekcie finansowanym z funduszy unijnych. Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej. W powyższej sprawie NSA musi rozstrzygnąć, czy organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Rozwoju, wbrew praktyce Komisji Europejskiej i orzecznictwu sądów unijnych, słusznie uznały, że wybór [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Decyzja nakazująca zwrot dotacji a obowiązek zgłoszenia upadłości
W świetle niektórych orzeczeń sądowych decyzja administracyjna nakazująca zwrot dotacji ze środków unijnych wydana w pierwszej instancji i prawidłowo zaskarżona nie jest jeszcze podstawą do ogłoszenia upadłości. Taką podstawę stanowić może dopiero ostateczna decyzja wydana w tej sprawie w drugiej instancji.   Jednym z naturalnych ryzyk ponoszonych przez przedsiębiorców korzystających ze środków unijnych jest ryzyko [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Ostrożnie z pomocą publiczną w perspektywie 2014 - 2020
Jednym z najważniejszych programów w perspektywie 2014 – 2020 jest oczywiście Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ 2014 – 2020), obejmujący obszary takie jak energetyka, transport, zarządzanie odpadami czy ochrona środowiska. O środkach z tego programu myślą zarówno podmioty z sektora publicznego, zainteresowane realizacją kluczowych inwestycji o znaczeniu publicznym, jak tak też [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Środki z dotacji unijnych chronione przed wierzycielami
Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków unijnych lub już z nich korzystający powinni zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 (sygn. III CZP 104/14). Sąd potwierdził w niej bowiem, że na gruncie obecnych przepisów wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji z rachunku bankowego dłużnika w części, w jakiej spoczywające na nim [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 3
Niezależnie od powyższego, prawo unijne dopuszcza także udzielanie przez Państwo Członkowskie wsparcia na realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Pojęcie to oznacza usługi o znaczeniu publicznym, które bez wsparcia państwa nie byłyby oferowane przez przedsiębiorców lub nie byłyby wykonywane przez nich na pożądanych warunkach. Zakres tych usług zależny jest od przepisów obowiązujących w danym [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 2
Udzielanie pomocy publicznej, co do zasady, jest zakazane przez UE. Jednak pod pewnymi warunkami pomoc publiczna może być dopuszczona przez Komisje Europejską. Udzielona bez jej notyfikacji, wiąże się z koniecznością zwrotu dotowanej sumy, dodatkowo powiększonej o odsetki. Państwa Członkowskie muszą się zatem liczyć z obowiązkiem notyfikacji wsparcia finansowego lub innych form wsparcia na inwestycje w [...]