Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
PRZETARGI
Przetargi w projektach finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający chcąc wydać środki publiczne w projekcie ma obowiązek stosować m.in.: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (PZP), lub zasadę konkurencyjności (mniej formalny tryb przetargowy). Punktem odniesienia dla zasady konkurencyjności w przetargach prowadzonych dla projektów unijnych jest, w szczególności, PZP. To prawidłowe zastosowanie przepisów PZP w zakresie w jakim przewidują to wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków [...]


KOMISJA EUROPEJSKA
Nowe reguły dotyczące dozwolonych porozumień dystrybucyjnych (VBER)
Komisja Europejska przyjęła w zeszłym tygodniu nowe rozporządzenie (VBER) i wytyczne, które zmieniają katalog dozwolonych porozumień dystrybucyjnych tj.  likwidują niektóre z nich, a także wprowadzają nowe. Dozwolone porozumienia dystrybucyjne to takie, które są zawierane między producentami i dystrybutorami, pod warunkiem, że nie zawierają one ustaleń cenowych i innych najpoważniejszych ograniczeń, a udział obu stron w [...]


PRAWO KONKURENCJI
Najnowsze zmiany w prawie konsumenckim - jak prezentować obniżki cen w promocjach?
Od 28 maja 2022 r. powinny zacząć obowiązywać zmiany w prawie konsumenckim dotyczące prezentowania obniżek cen towarów i usług. Zmiany te wprowadza unijna dyrektywa Omnibus, która ma na celu m.in. zapobiegać sztucznemu zawyżaniu ceny przed promocją („Black Friday”) i gwarantować, że po ogłoszeniu obniżki ceny konsumenci faktycznie zapłacą za towary mniejszą cenę. W związku z [...]


KOMISJA EUROPEJSKA
Na czym ma polegać nowy instrument Komisji Europejskiej?
Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument mający na celu przeciwdziałanie potencjalnym skutkom zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne spoza UE podmiotom działającym na rynku unijnym. Projekt rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny został przyjęty przez Komisję 5 maja 2021 r. Kontrola sprawowana przez Komisję Europejską w dziedzinie pomocy państwa dotyczy wyłącznie wsparcia udzielanego przez państwa [...]


TRANSAKCJE
Odmowa kontraktowania w świetle prawa konkurencji
W przypadku przedsiębiorców zajmujących dominującą pozycję na rynku warto odpowiedzieć na pytanie czy w każdych okolicznościach powinni oni utrzymywać lub nawiązywać stosunki handlowe, aby nie zostało to potraktowane jako bezprawna odmowa kontraktowania.  Na gruncie prawa konkurencji odmowa kontraktowania (refusal to deal) może zostać uznana za nadużycie pozycji dominującej. Jak wynika z orzecznictwa i praktyki organów [...]


KOMISJA EUROPEJSKA
Najnowszy wyrok Sądu w sprawie Altice dotyczący naruszenia obowiązku zawieszenia koncentracji (tzw. gun jumping)
Przedwczesne dokonanie koncentracji (tzw. gun jumping) to realne ryzyko w transakcjach M&A. W ubiegłą środę (22.09.2021 r.) Sąd podtrzymał decyzję Komisji Europejskiej (Wyrok Sądu w sprawie T-425/18 Altice Europe / Komisja), która nałożyła rekordową grzywnę 124,5 mln EUR na francuską firmę telekomunikacyjną Altice za przejęcie kontroli nad PT Portugal przed uzyskaniem zgody Komisji na koncentrację [...]


ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Nowe warunki udziału w postępowaniu
1 stycznia br. zmodyfikowano warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także wprowadzono nowe zasady w procedurze tzw. self-cleaningu. Co powinni wiedzieć na ten temat wykonawcy? W obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), ustawodawca zachował podział na obligatoryjne (wymienione w art. 108 [...]


ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Nowe Prawo zamówień publicznych
1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych. W ustawie wprowadzono wiele rozwiązań, które bezpośrednio wzmacniają pozycję wykonawców. Oddziałują tym samym na relacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w czasie prowadzenia postępowania i realizacji zamówienia. Jednym z kluczowych celów przyświecających twórcom nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) było wzmocnienie efektywności takich zamówień, m.in. poprzez [...]


TRANSAKCJE
Zatory płatnicze – pierwsze obowiązki sprawozdawcze
31 stycznia br. upłynął termin na złożenie pierwszego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 r. przez duże firmy. Sprawozdania te mają być publicznie dostępne. Udostępniać będzie je Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), które poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Obowiązek corocznego składania sprawozdań [...]


KOMISJA EUROPEJSKA
7,8 mln euro kary za stosowanie praktyk „geo-blokowania”
Komisja Europejska 20 stycznia 2021 r. nałożyła karę w wysokości 7,8 mln euro na firmę Valve, właściciela platformy do gier online na PC "Steam", oraz pięciu wydawców: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media i ZeniMax za stosowanie praktyk "geo-blokowania". Komisja stwierdziła, że poprzez dwustronną zgodę na geo-blokowanie niektórych gier wideo na PC spoza określonego [...]


ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Przewodnik po nowej ustawie PZP - Umowy w sprawie zamówienia publicznego - nowe rozwiązania
Szanowni Państwo, Od 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r.; dalej: „Nowe PZP”) wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie przetargów publicznych. Chcąc ułatwić Państwu – wykonawcom zamówień publicznych - poruszanie się w nowej przetargowej rzeczywistości, przygotowaliśmy dla Państwa [...]


ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Przewodnik po nowej ustawie PZP - Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP
Szanowni Państwo, Od 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r.; dalej: „Nowe PZP”) wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie przetargów publicznych. Chcąc ułatwić Państwu – wykonawcom zamówień publicznych - poruszanie się w nowej przetargowej rzeczywistości, przygotowaliśmy dla Państwa [...]