Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
FUNDUSZE UNIJNE
Ostrożnie z pomocą publiczną w perspektywie 2014 - 2020
Jednym z najważniejszych programów w perspektywie 2014 – 2020 jest oczywiście Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ 2014 – 2020), obejmujący obszary takie jak energetyka, transport, zarządzanie odpadami czy ochrona środowiska. O środkach z tego programu myślą zarówno podmioty z sektora publicznego, zainteresowane realizacją kluczowych inwestycji o znaczeniu publicznym, jak tak też [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Środki z dotacji unijnych chronione przed wierzycielami
Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków unijnych lub już z nich korzystający powinni zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 (sygn. III CZP 104/14). Sąd potwierdził w niej bowiem, że na gruncie obecnych przepisów wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji z rachunku bankowego dłużnika w części, w jakiej spoczywające na nim [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 3
Niezależnie od powyższego, prawo unijne dopuszcza także udzielanie przez Państwo Członkowskie wsparcia na realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Pojęcie to oznacza usługi o znaczeniu publicznym, które bez wsparcia państwa nie byłyby oferowane przez przedsiębiorców lub nie byłyby wykonywane przez nich na pożądanych warunkach. Zakres tych usług zależny jest od przepisów obowiązujących w danym [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 2
Udzielanie pomocy publicznej, co do zasady, jest zakazane przez UE. Jednak pod pewnymi warunkami pomoc publiczna może być dopuszczona przez Komisje Europejską. Udzielona bez jej notyfikacji, wiąże się z koniecznością zwrotu dotowanej sumy, dodatkowo powiększonej o odsetki. Państwa Członkowskie muszą się zatem liczyć z obowiązkiem notyfikacji wsparcia finansowego lub innych form wsparcia na inwestycje w [...]